alt..

Voor wie is Insuline lispro Sanofi geschikt?

Insuline lispro Sanofi is geschikt voor de behandeling van kinderen en volwassenen met diabetes mellitus type 1 en 2

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit middel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Volg nauwkeurig de instructies met betrekking tot dosering, controle (bloed- en urinetesten), dieet en lichamelijke activiteit (lichamelijk werk en lichaamsbeweging) en injectietechniek, zoals met uw arts is besproken.

Wees vooral alert op het volgende:

 • Te lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie). Als uw bloedglucosespiegel te laag is, volg dan de aanwijzingen voor hypoglykemie.
 • Het gebruik van inadequate doseringen of het stopzetten van de behandeling kan, met name bij insulineafhankelijke diabetes, leiden tot hyperglykemie en diabetische ketoacidose, situaties die potentieel levensbedreigend zijn.
 • Als u verandert van insuline (van een ander type, merk of fabrikant) is het mogelijk dat uw insulinedosering moet worden aangepast.

In de volgende situaties vraagt uw diabetes meer zorg:

 • De insulinebehoefte kan toenemen bij ziekte of tijdens emotionele periodes. Uw bloedglucosespiegel kan hoger worden (hyperglykemie).
 • Een dosisaanpassing kan ook nodig zijn bij verhoogde fysieke inspanning van de patiënt of bij verandering van het gebruikelijke dieet. Uw bloedglucosespiegel kan te laag worden (hypoglykemie)

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Insuline lispro Sanofi nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker (zie de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’ in de bijsluiter).

Uw insulinebehoefte kan veranderen als u de volgende middelen gebruikt:

 • orale anticonceptie,
 • steroïden,
 • schildklierhormoonvervangingstherapie,
 • orale bloedglucoseverlagende middelen,
 • acetylsalicylzuur,
 • sulfamideantibiotica,
 • octreotide,
 • “bèta-2-stimulantia” (bijvoorbeeld ritodrine, salbutamol of terbutaline),
 • bètablokkers
 • bepaalde antidepressiva (monoamine-oxidaseremmers of selectieve serotonineheropnameremmers),
 • danazol,
 • sommige angiotensineconverterendenzymremmers (ACE-remmers, bijvoorbeeld captopril, enalapril)
 • angiotensine II-receptorblokkers.

Combinatie van Insuline lispro Sanofi met pioglitazon

Gevallen van hartfalen zijn gemeld bij gebruik van pioglitazon in combinatie met insuline, in het bijzonder bij patiënten met risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts als u symptomen opmerkt van hartfalen, zoals ongewone kortademigheid, snelle gewichtstoename of lokale zwelling (oedeem).

Waarop moet u letten met alcohol?

Uw bloedglucosespiegel kan veranderen als u alcohol gebruikt. Daarmee kan ook de dosis insuline die u nodig heeft anders worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw insulinebehoefte neemt meestal af gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap en neemt de resterende zes maanden weer toe. Geeft u borstvoeding, dan moet u mogelijk uw insulinegebruik of voedingspatroon aanpassen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw concentratie- en reactievermogen kunnen afnemen als u een hypoglykemie heeft. Houd hiermee rekening in alle situaties waarin u een risico kunt vormen voor uzelf of voor anderen (bijv. bij het besturen van een voertuig of het bedienen van machines). Neem contact op met uw arts indien u een voertuig wilt besturen als:

 • u regelmatig een voorval van hypoglykemie heeft
 • de waarschuwingssymptomen van hypoglykemie bij u minder uitgesproken of niet aanwezig zijn

Belangrijke informatie over sommige ingrediënten van Insuline lispro Sanofi

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.